အသံမ်က္လွည့္ Apk


ဒီ အသံမ်က္လွည့္ ဆိုတ့ဲ Apk က နားႀကပ္ တပ္ျပီး အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္"
ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အသံမ်က္လွည့္ ဆိုသည့္အတိုင္း အသံအမ်ဴိးမ်ိဳးကို ေႀကာက္စရာ လန္႕စရာ ထူးဆန္းသည့္ အသံမ်ားကို မ်က္လွည့္ စံစံ ခံစားရမည့္ ေဆာ႕ဝဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္" တကယ္ထူဆန္းသည့္ အသံမ်ားခံစားရမွာ ေသခ်ာပါတယ္"