ဘယ္သူ ဘာလုပ္ေနလဲမိုဘိုင္းဖုန္းနဲ ႀကည့္နိုင္မယ့္ TrackView Apk


ယခုေဆာ့ဝဲလ္ က မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳေနသူမ်ားတြက္ TrackView ဟုေခၚသည့္ Application က သင့္ခ်စ္သူ ဘာလုပ္ေနလဲ မိမိတို႕ မိုဘိုင္းနဲ  ဗီဒီယို Live အေနနဲ အျပန္အလွန္ ႀကည့္ရႈနိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခု မိုဘိုင္းေဆာ့ဝဲကို သင့္နွင့္ သင့္ခ်စ္သူ ဖုန္းမွာ နွစ္ဦးစလံုး ထည့္သြင္း အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
    အသံုးျပဳပံု ကလည္း ယခု ေဆာ့ဝဲလ္ကို အသံုးျပဳမည္ ဆိုလ်ွင္ Gmail နဲ Password ကို နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္
  Live အေနနဲ သင့္ဖုန္းကေန သင့္ခ်စ္သူ ဖုန္း ရွိေနတ့ဲ ေနရာကို  Video အျဖင့္ တိုက္ရိုတ္ ႀကည့္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
TrackView Apk အားMyanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္း Video အား ရႈႀကည့္၍ သံုးနိုင္ပါတယ္။