ဖုန္းေျပာဆိုျခင္း မက္ေဆ့ေပးပို ့ျခင္းတို ့ကို အင္တာနတ္မလိုဘဲ အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Wi-fi Talkie lite v1.6.0


အင္တာနတ္မလိုဘဲ အခမ့ဲ မက္ေဆ့ပို႕ ဖုန္းေျပာနိုင္ တ့ဲ အျပင္ ဖုန္း မာမိုရီ ထဲက File ေတြကိုဘာ ပ႕ိုနိုင္ပီျဖစ္တ့ဲ Wifi Talkie ရဲ႕ အသစ္ထြက္လာတ့ဲ Android ဖုန္းကိုင္းေဆာင္သူေတြ တြက္ New version ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဦး နွင့္ တစ္ဦး ျဖစ္ေစ Grioup အဖြဲလိုက္ျဖစ္ေစ
အခမ့ဲ အသံႀကည့္လင္စြာ ဖုန္းေျပာဆိုနိုင္သည္။ ျမန္ဆန္စြာ Message ေပးပို႕နိုင္သည္ အျပင္ ယခုထြက္ရိွလာတ့ဲ Apps Version ၌ File မ်ားကို Zapya က့ဲသို ့အျပန္အလွန္ေပးပို႔နိုင္ပီဟု သိထားပါသည္။
ယခု Apps ရဲ႕ Wi-fi Hotstop ကို ဖြင့္၍ အခမ့ဲ Wifi ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္အမည္အား ေျပာင္းလည္းနိုင္ပါတယ္။
သင့္ ဖုန္းထဲ File မ်ားကို ပို႕ခ်င္ရင္လွ်င္ Send file ၌ ေရြးခ်ယ္ေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။
File ပို႔ရာတြင္လည္း 5MB ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ပို႕၍ မရေတာ့ပါဘူး။
5Mb ေအာက္ဆိုလွ်င္ ျမန္ဆန္စြာ ေပးပို႔နိုင္မွာပါ။
အခ့မ့ဲ wi-fi hotpost ကိုဖြင့္၍ wifi အကြာေဝး ပမာနခန္႕ အသံုးျပဳနိုင္ႀကမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Wi-fi Talkie lite အား http://bit.ly/1UvfxTF တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။
     အာကာ
Software Guide
www.swln.info