နိုင္ငံတကာ မွ CCTV ကင္မရာမ်ားအား ႀကည့္ရႈနိုင္မည့္ Tinycam Monitor Prov6.2.2 Update

Google Play Store မွာေနာက္ဆံုး Update လုပ္ထားတ့ဲ ဗားရွင္းအသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု App ဟာ ဆိုရင္လည္း နိုင္ငံတကာ မွ CCTV ကင္မရာ မ်ားမွ တိုတ္ရိုတ္ ရိုတ္ကူးမူမ်ားကို သင့္ဖုန္းမွေန၍ အင္တာနတ္ အနည္းငယ္ရွိယံုျဖင့္ live ႀကည့္ရႈနိုင္ပါမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ရႈရတာပိုမိုေကာင္းမြန္လာျပီး CCTV ရ့ဲ အသစ္ထည့္သြင္းေပးတာတ့ဲ အပိုင္းေတြကိုလည္း ယခု Version New တြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါျပီ။  CCTV မွရိုတ္ကူးထားတ့ဲ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကိုလည္း Apps ထဲမွာ မွတ္တမ္းယူနိုင္ေအာင္လည္းလုပ္ထားေပးတာေတြ ့ရပါတယ္။
ယခု app အား google play store ၌ ၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါ လင္ခ့္တြင္ အခမ့ဲ ရယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Tinycam Monitor Pro6.2.2 အားေဒါင္းယူရန္။