နိုင္ငံျခားမွ ျမန္မာမ်ားတြက္ Facebook ရဲ႕ Myanmar Sticker ရယူနည္း


နိုင္ငံျခားေရာက္ေနသူမ်ားတြက္
Facebook မွ ထုတ္လုပ္ေပးလိုက္သည့္  Myanmar Sticker  မ်ားကို Download ရယူနိုင္မည့္ နည္းလမ္းအား ပံုမ်ားျဖင့္ တကြ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။
ျပည္တြင္းမွ ေနထိုင္သူမ်ားက ေအာ္တို Speak panzager Sticker ကို download ရယူနိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြတြက္ ေတာ့ ေအာက္မွာဆက္လက္ေလ့လာေပးပါ။
အရင္းဦးဆံုး ေအာက္ပါပံုတိုင္း ဖုန္းရဲ႕GPS ကိုဖြင့္ထားေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ ဖုန္း setting ကိုသြား၍ ေအာက္ပါပံုမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။

ျပီးလွ်င္ေတာ့ ယခု Fake GPS free အားေဒါင္းယူ၍ ေအာက္ပါပံုတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
Fake Gps free အား ေဒါင္းရန္။
Download Myanmar App Store

ျပီး လွ်င္ေတာ့ ဖုန္း Setting Application Manager ထဲသြား၍ Facebook ကို Caler data လုပ္ေပး၍ log in ျပန္ဝင္ပါ။
ျပီးရင္ ေတာ့ Facebook ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ Myanmar Sticker မ်ားကို ေအာက္ပါပံုမ်ားတိုင္း လြယ္ကူစြာ ေဒါင္းယူ၍ သံုးစြဲနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
                       အာကာ (Software Guide)