အင္တာနတ္ ရွိယံုျဖင့္ နိုင္ငံတကာ ဖုန္းFree ေခၚဆိုနိုင္မည့္Android App


အင္တာနတ္ ရွိယံုျဖင့္ နိုင္ငံတကာ ဖုန္းFree ေခၚဆိုနိုင္မည့္Android App

ယခု App ဟာဆိုရင္ မိမိ ၏ ဖုန္း၌ အင္တာနတ္ ရွိလွ်င္ ယခု App အား ထည့္သြင္း ၍  Internation Phone free ေခၚဆိုနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အျခားသူ၌ အဆိုပါ App အား ထည့္သြင္းထားရန္ မလိုအပ္ပါ
သူ ေပးထားသည့္ မိနစ္မွ် ဖုန္းFree ေျပာဆိုလို႔ ကုန္သြားပါက  အဆိုပါ ေဆာ့ဝဲအတြင္းရွိ More ကိုနိွပ္ကာ Bring a friend အားနိွပ္၍ သင့္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအား Facebook နွင့္ Gmail  Messager တို႔အား ေပးပို႕၍ Share ၍ ဖုန္း Free call ေခၚဆိုနိုင္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
၎ App အားအသံုးျပဳလွ်င္ Create Account မွာ မိမိ၏ ေနထိုင္သည့္ နိုင္ငံ၏ Code ျဖင့္ မိမိ Phone No ထည့္ ျပီး မိမိ Gmail ကိုလည္း ထည့္သြင္း၍ Account ျပဳလုပ္ကာ Message သို႕ ေပးပို႔လာသည့္ Code ေလးအား ထည့္သြင္း၍ နိုင္ငံတကာသို႔ phone free ေခၚဆိုနိုင္မွာလည္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ RingCredible အား Android တြက္ကို ရယူနိုင္ပါျပီ။