ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ရ့ဲ (နာမည္က်န္ေနရစ္မယ္) သီခ်င္း Album ကို အခမ့ဲ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲနိုင္ပါျပီ။

ျမန္မာသီခ်င္းေခြမ်ား facebook Page မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ရ့ဲ (နာမည္က်န္ေနရစ္မယ္) သီခ်င္း Album ကို အခမ့ဲ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲနိုင္ပါျပီ
DOWNLOAD MUSIC
https://goo.gl/Ef9HBJ
1 နာမည္က်န္ေနရစ္မယ္
2 ငါ့ခရီး
3 စစ္
4 ျဒပ္စင္
5 ခြဲထြက္ျခင္း
6 ေသြးေရာင္ဆူးည
7 ရမၼက္ေဇာ (၁)
8 ရမၼက္ေဇာ (၂)
9 တရားမဲ့ ေန႔စြဲမ်ား
10 အဝါေရာင္တိုက္ပြဲ
DOWNLOAD MUSIC
https://goo.gl/Ef9HBJ

ျမန္မာသီခ်င္းေခြမ်ား facebook Page မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။