အိမ္​မွာေ​နရင္းနဲ ျ​မန္​မာ အဂၤလိပ္​ စကားတို မ်ား​ေလ့လာႏိုင္​တ့ဲ Myanmar English Speaking Apk


မိမိ အိမ္​မွာ​ေနရင္း​ ျမန္​မာ နဲ အဂၤလိပ္​ အျပန္​အ​လွန္​ စကားတို မ်ားကို အလြယ္​ကူဆံုး ​ေလးက်င္​့ႏိုင္​တ့ဲ ​ေဆာ့ဖ္​ဝဲျဖစ္​ပါတယ္​။
​ေက်ာင္​းသာ ​ေက်ာင္​းသူမ်ားႏွင္​့ စကား​ေျပာ ​ေလးက်င္​့သူမ်ားတြက္​ အခန္​း (၄)ခန္း ျဖင္​့ လြယ္​ကူစြာ​ေလးလာႏိုင္​ပါၿပီ။

Description

မာတိကာ
အခန္း(၁)
အေျခအေန ႏွင့္ အေထြေထြ အတြက္ အသံုးမ်ားသည့္ စကားေျပာမ်ား
အခန္း(၂)
ေနရာ၊လမ္းညႊန္၊ေနထိုင္ျခင္း အတြက္အသံုးမ်ားသည့္ စကားေျပာမ်ား
အခန္း(၃)
အခ်ိန္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသံုးမ်ားသည့္ စကားေျပာမ်ား
အခန္း(၄)
ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသံုးမ်ားသည့္စကားေျပာမ်ား
အသံုးမ်ားေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာမ်ား
စုစည္းျပဳစုသူ (KHT) Widly Use Of 1000 Dialogue စာအုပ္မွ ေဖာ္ျပသည္​။
AndroiTech Innovation

Download Myanmar App Store

Google Play Store Link

pCloud Link

Dropbox Link