အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကိုအသံဖိုင္ျဖင့္ သင္ႀကားနိုင္ျပီျဖစ္တ့ဲ Myanmar English Speaking v2.1

အဂၤလိပ္ဘာသာကိုအသံဖိုင္ျဖင့္ သင္ႀကားနိုင္ျပီျဖစ္တ့ဲ Myanmar English Speaking v2.1
သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အဂၤလိပ္စာ
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကို အသံဖိုင္ျဖင့္ လြယ္လင့္ တကူ ေလ့လာ သင္ယူနိုင္ရန္ ယခု ေဆာ့ဖ္ဝဲအား ထုတ္လုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ဝမ္း ၏ အဂၤလိပ္ စာ သင္ႀကားပို႕ခ်ခ်က္ မ်ားကို အသံဖိုင္မ်ားျဖင့္ သင္းႀကားနိုင္မွာလည္းျဖစ္သည္။
အသံဖိုင္ မ်ားသာ မက
အဂၤလိပ္ စကားတိုမ်ားကို အခန္းလိုက္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။
အခန္း (၁) တြင္ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ဝမ္း မွ စာမ်က္နွာမ်ားျဖင့္ သင္ႀကားပို႔ခ်ထားတာေႀကာင့္ Next Page အာ နိွပ္၍ စာမ်က္နွာမ်ားကို ေက်ာ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္"
အင္တာနတ္ လိုင္း ေႀကာင့္ အသံဖိုင္မ်ား မိနစ္ မျပပါက ၂ မိနစ္ ၃ မိနစ္ ေစာင့္၍ အသံဖိုင္ မ်ားကို နိွပ္၍ သင္ႀကားနိုင္မည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသား/သူ မ်ား အဂၤလိပ္စာ တိုးတတ္ေစခ်င္တ့ဲ ဆႏၵ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးလိုက္ပါသည္။
ဤ ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ အသံဖိုင္ ျဖင့္ သင္ယူနိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲေသာ ဆရာ ေမာင္ေမာင္ဝမ္းအား အထူးဘဲေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Developer By အာကာ

Myanmar App Store တြင္ ရယူပါ။
http://downloadmyanmarappstore.com/?p=425


မွတ္ခ်က္
Google Play Store တြင္ Application Update လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ Google Play Link မပါလာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္"
Myanmar App Store တြင္ ဝင္ေရာက္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္"