၂မီးနစ္အတြင္း ေဖ့ဘုတ္အေကာက္ရေအာင္ဖြင့္နည္း

ခုမွစၿပီးေလ့လာမ့ဲသူေတြအတြက္
အလြန္အင္မတန္မွလြယ္ကူသင့္
ျမက္တ့ဲနည္းေလးပါ ။
ပံုေလးေတြၾကည့္ၿပီးလက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ပါ တကယ္ACCတခု၂မီးအတြင္းလြယ္ကူစြာရ
လာပါလိမ့္မယ္ ။