ဖုန္းအ၀င္ Call လာပါက အျခားသူမကိုင္နိုင္ေအာင္ Password ခံထားနိုင္မယ့္ Incoming Call Lock v1.0 Apk

မိမိဖုန္းအား အ၀င္ Call ဖုန္းေခၚဆိုလာျခင္းမ်ားကို မိမိ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း, ေမာင္ႏွမမ်ား လာကိုင္ျပီး ဖုန္းေျပာလို့ မရေစဘဲ မိမိ တစ္ေယာက္ထဲကသာ ဖုန္းအ၀င္Callေတြကိုကိုင္နိုင္ရန္ Password 4 လံုးခံျပီး ထားနိုင္မည့္ Application တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
အသံုးျပဳရန္ အဆိုပါ Application အတြင္ရွိ " Edit Password " တစ္ေနရာထဲတြင္သာ Password 4 လံုးထည္ေပးထားျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိဖုန္းအား အ၀င္Call ေခၚဆိုလာခ်ိန္တြင္ ခုနမွ ထည့္ထားေသာ Pass 4 လံုးအားထည့္ေပးမွသာ ဖုန္းကိုင္နိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။

Myanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။
http://downloadmyanmarappstore.com/myanmar/?p=568