ဖုန္းမွာ Live Willpaper လွလွေလးအသံုးျပဳနိုင္မယ့္ Rain Forest Live Willpaper v1.0.7 Apk

ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူအမ်ားစုတြက္ မိမိဖုန္းတြင္ လွပတင့္တယ္ျပီး က်က္သေရရွိ ေသာ ငွက္သားေပါင္းမ်ိဳးစံု တို႕နွင့္ သမင္မ်ားေျပလြားေနေသာပံုသ႑ ျဖင့္ ဖုန္း၏ Home Screen တြင္ Live Willpaper အျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Application တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ အသံုးျပဳရန္အခက္ခဲေသာေႀကာင့္ လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Myanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။