ေလခ်ြန္ျပီး ကင္မရာရိုတ္နိုင္မယ့္ Whistle Camera v1.02Apk


ဖုန္းကေန မိမိနႈတ္သံျဖင့္ ေလခ်ြန္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကင္မရာရုပ္ပံုကို ဖမ္းယူရိုတ္ကူးေပးမယ့္ နည္းပညာနဲ ျပဳလုပ္ထားတ့ဲ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
New Update Version ျဖစ္ပါတယ္။
၎   ေဆာ့ဖ္ဝဲကိုေဒါင္းယူျပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲအတြင္းရွိ × သေကၤတ အားနိွပ္၍ Carmera ဓာတ္ပံုရိုတ္မည့္ စကၠန္႕အား ေရြးခ်ယ္ျပီးထားရန္လိုပါမည္။
သူငယ္ခ်င္းေတြ အုပ္စုလိုက္ (သို႕) မိသာစုလိုက္" ကားထဲကေနျဖစ္ျဖင့္ ေလခ်ြန္ျပီး ကင္မရာရိုတ္နိုင္သည့္ Whistle Camera ေဆာ့ဖ္ဝဲအေႀကာင္းကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

Download Myanmar App Store

Download Myanmar App Store