မိမိတို့၏ ဖုန္းတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနဆဲ Wifi Password အားၾကည့္နိုင္မယ့္ Wifi Password Viewer v1.0.31Apk

မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ အသံုးျပဳထားေသာ Wifi Password အားမသိပါက ဖုန္းတြင္ Root ရွိထားျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈနိုင္မည့္ Application လည္းျဖစ္ပါတယ္။
အနီျဖင့္ ကြယ္ထားေသာေနရာတြင္ WiFI Pass အားေတြ့ျမင္ရမွာျဖစ္ျပီး ဖုန္းတြင္ Root Acc လုပ္ထားမွသာ အသံုျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Myanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။
http://downloadmyanmarappstore.com/myanmar/?p=563