ဒိုင္ယာရီ မွတ္စုမ်ားကို အေကာင့္န္ျပဳလုပ္ျပီး ေရးသားနိုင္မယ့္ Write Diary v4.1.2 Apk

မိမိ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္မ်ား ကဗ်ာမ်ား အစရွိတ့ဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာင့္န္ထဲ ကေန ႏွစ္ လ ၾကာရွည္စြာမေပ်ာက္မပ်က္ဘဲ ဒိုင္ယာရီ မွတ္စုအျဖင့္ ေရးသားထားနိုင္မယ့္ Application ေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ App တြင္မိမိ ၏ Gmail ႏွင့္ Password အား ထည့္ျပီး SingUp တြင္အေကာင့္ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ မိမိေရးသားထားေသာ ဒိုင္ယာရီအခ်က္အလက္မ်ား အျခားသူ ၀င္ၾကည့္မရေအာင္လည္း " Pin Code " ေလးလံုးကို ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပီးပါက + သေကၤတ ေနရမွာ မိမိေရးသားခ်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေန့စြဲအလိုက္သက္မွတ္ျပီး Save လုပ္ျပီး အလြယ္တကူေရးသာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္အခါမေရြး၀င္ေရာက္ ေရးသားဖတ္ရႈနိုင္ျပီး အဆိုပါ Write Diary Application မိမိဖုန္းမွ ဖ်က္သြားပါက မိမိ အေကာင့့္န္ျဖင့္ ျပန္လည္း၀င္ေရာက္နိုင္မွာျဖစ္ျပီး မိမိေရးသားထားသမွ်ကိုလည္းျပန္လည္ဖတ္ရႈေရးသားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Write Diary Application အား Myanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။