လ်ုိ ့၀ွက္ကင္မရာျဖင့္ အရိုတ္မခံရေအာင္ ကာကြယ္ေပးနိုင္မည့္ AES Camera Detector Apk


မိုဘိုင္းဖုန္း Android ကိုင္ေဆာင္သူေတြတြက္ မိမိသြားေလရာမွာ လ်ို ့၀ွက္ကင္မရာေတြနဲ မိမိအားခိုးရိုတ္ျခင္းမခံရေအာင္ကာကြယ္ေပးနိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။
ယင္ App ကိုအသံုးျပဳသည္ ဟိုတယ္ , တည္းခိုခန္း , ေရွာ ့ပင့္ အစရိွတ့ဲေနရာမ်ားေရာက္ရွိေနပါက မိမိအားလ်ို ့၀ွက္ကင္မရာျဖင့္ ခိုးရိုတ္ေသာ္လည္းေကာင္း , လိ်ု ့၀ွက္ကင္မရာမ်ားရွိရာေနရာမ်ားသို ့ ေရာက္လၽွင္ မိမိဖုန္းရဲ အဆိုပါ App မွ အသံထျမည္လာမွာျဖစ္လို့ ကာကြယ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳသူက အဆိုပါ Appအတြင္းရွိ Application ေနရာနွင့္ GPS ေနရာအား Started ျဖင့္ေအာင္ On ထားေပးရမွာျဖစ္ျပီး ဖုန္း၏ Notification တြင္ GPS ဖြင့္ထားသည့္ ပံုစံနွင့္ AES Camera Detector တို ့ေပၚလာပါက အသံုးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လိုအပ္သည့္အခ်ိန္မွသာ GPS ႏွင့္ AES Camers Detector တို့ အားဖြင့္ျပီးအသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
AES Camera Detector အား http://bit.ly/1I85Zts ေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္ပါတယ္။