သင္အင္တာနတ္အသံုးျပဳဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါသလား

သင္အင္တာနတ္အသံုးျပဳဖို႔ 
အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါသလား
ထိုင္းနိုင္ငံရဲ႕ ဟက္ပီးဆင္ကဒ္ မွ မိနစ္ 30 အင္တာနတ္ ဝန္ေဆာင္မူေပးေနပါသည္။
*117# ကိုႏိွပ္ပါ။
အမ်ားဆံုး 1လ ကို 4ႀကိမ္ ရ႐ွိမွာျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခ 1ပတ္ ကို ၁ႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မိတ္ေဆြမ်ားတြက္ သတင္ေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။