မႈခင္းသတင္း

မႈခင္းသတင္းမႈခင္း သတင္းမ်ားကုိ တေနရာထဲမွ စုံလင္စြာ ဖတ္ရွဳႏူိင္ပါသည္။

Online / Offline Reader ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ ရွိခ်ိန္တြင္ Sync လုပ္ထားပါက အင္တာနက္ မလုိပဲ ျပန္လည္ ဖတ္ရွဴႏုိင္ပါသည္...

မႈခင္း သတင္းမ်ား အစုံလင္ဆုံး Reader ျဖစ္ပါသည္။

Download -

Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crime.watch.mm

Media Fire - http://www.mediafire.com/download/qbvf4qpiveu719z 

------------------------------
မၾကာမီ TZ News Reader Update Version တင္ေပးပါမည္။