ဖုန္းနံပါတ္သိ၇ံုၿဖင့္အိမ္လိပ္စာပါသိႏိုင္မည့္ Call Locator apk


                                              
ဖုန္းနံပါတ္၇ိုက္ထည့္လိုက္ယံုၿဖင့္ အိမ္လိပ္စာႏွင့္လမ္းနာမည္မ်ားသိ၇ွိႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ ဖုန္း၀င္လာ၇င္
ဘယ္ကေနေခၚလဲဆိုတာ ၿပေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္ လက္၇ွိမွာေတာ့အခ်ိဳ ့ဖုန္းေတြ မ၇ေသးဘူး update
ထြက္လာ၇င္ေတာ့ အဆင္ေၿပလာပါလိမ့္မယ္ဒီေဆာ့ဝဲလ္သံုး၇င္ေတာ့ အင္တာနတ္၇ွီဖို ့ေတာ့လိုပါတယ္
ဒီေဆာ့ဝဲဟာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာၿဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား
တြင္ဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။