အဂၤလိပ္စာေလ့လာနိုင္မယ့္ Myanmar English Speak v1.0.0Apk


အသံုးမ်ားေသာအဂၤလိပ္စကားေျပာမ်ား

မာတိကာ
အခန္း(၁) တြင္
အေျခအေန ႏွင့္ အေထြေထြ အတြက္ 
အသံုးမ်ားသည့္ စကားေျပာမ်ား ကိုေလ့လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း(၂) တြင္
ေနရာ၊လမ္းညႊန္၊ေနထိုင္ျခင္းအတြက္
အသံုးမ်ားသည့္ စကားေျပာမ်ားကိုေလ့လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း(၃) တြင္
အခ်ိန္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အသံုးမ်ားသည္ု့ စကားေျပာမ်ားကိုေလ့လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း(၄)
ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသံုးမ်ားသည့္စကားေျပာမ်ား
စတာတို ့ကို မိုဘိုင္း Android ဖုန္းနွင့္ တတ္ပလတ္ တို့ကေန ဖတ္ရွုေလ့လာနိုင္မွာမယ့္ Application တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
စုစည္းျပဳစုသူ (KHT) Widly Use Of 1000 Dialogue စာအုပ္မွ ေဖာ္ျပသည္​။

Myanmar English Speak ေဆာ့ဖ္၀ဲအားေဒါင္းယူရန္ေနရာမ်ား
Download Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmar.to.english

Download Mediafire Link
http://bit.ly/1I6PoTs

Download Dropbox Link
http://bit.ly/1SbG8HH


Download pCloud Link