ျမန္မာဘာသာျဖင့္ MyChat သံုးျပီးသူငယ္မ်ားနဲ ေပ်ာ္ရြင္ရေအာင္

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံုးနိုင္မည့္ MyChat
MyChat ဟာလူမူကြန္ယက္က့ဲသို ့အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူရိုးရွင္းပါတယ္။ MyChat ကို Email ျဖင့္ အေကာင့္၀င္နိင္သလို Facebook ျဖင့္လည္းခ်ိတ္ျပီး လြယ္ကူစြာဘဲအေကာင့္၀င္နိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
MyChat တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုရွာေဖြျခင္း, သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ လၽွင္ျမန္စြာစကားေျပာနိုင္ျခင္း ဓာတ္ပံုနွင့္ ျမန္မာစတစ္ကာမ်ားကို အျပန္အလွန္ပို ့နိုင္ျခင္း , သူငယ္ခ်င္းေတြတင္တ့ဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာေတြ ရယူနိုင္ျခင္း ႏွင့္ မိမိရ့ဲ အမွတ္တရအခ်ိန္ေတြကို ျပန္လည္မၽွ၀နိုင္ျခင္း မိမိရ့ဲ Peofile ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲနိုင္ျခင္း တို့ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ အသံုးျပဳနိုင္ျပီျဖစ္တ့ဲ ျမန္မာေတြတြက္ MyChat Application အားတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာဘာသာသံုး My Chat အား Myanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါျပီ။