ဓာတ္ပံုမ်ားကို လွပစြာစိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးနိုင္သည့္ Photo Studio v1.8.1.0Apk

ဓာတ္ပံုမ်ားကို အလွပဆံုးဖန္တီးနိုင္သည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္အဆိုပါ App တြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စမတ္က်သည့္လွပတ့ဲေဘးေဘာင္မ်ားနဲ ခတ္နိုင္မည့္ျဖစ္ျပီး ဓာတ္ပံု၏ ကာလာပိုင္းကို လိုအပ္သလိုေျပာင္နိုင္မွာပါ ဓာတ္ပံုတြင္ စာသားထိုးခ်င္း မ်ားကိုျပဳလုပ္နိုင္ျပီး ဓာတ္ပံုပိုင္းဆိုင္ရာကို ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ႔ဝဲက့ဲသို႔ မိမိစိတ္ကူးရွိသလို ဖန္တီးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္.
Photo Studio App အား   http://pc.cd/vpvitalK  တြင္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္.