ဖုန္းမွာ Root ရွိ/ မရွိစစ္ေဆးနိုင္မည့္ Root Checker Pro Apk

Android ဖုန္းမွာ Root ရွိတယ္ မရွိဘူးဆိုတာ ကိုစစ္ေဆးၾကည့္နိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
Root ရွိ/ မရွိစစ္ေဆးရန္ Application အတြင္းရွိ " Verily Root " ခလုတ္အားနွိပ္ရင္ အစိမ္းေရာင္ စာသားေတြနဲေပၚလာရင္ေတာ့ ဖုန္းမွာ Root ရွိေနလို့ ျဖစ္ပါတယ္။ "Verliy Root" ခလုတ္အားနွိပ္လိုက္လို ့ အစိမ္းေရာင္ စာသားေတြမေပၚဘဲ အနီေရာင္ စားသာေတြနဲေပၚလာရင္ေတာ့ ဖုန္းမွာ Root မရွိဘူးဆိုတာ သိနိုင္ျပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Root Acc စစ္ေဆးရန္ လြယ္ကူတ့ဲ Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Root Checker Pro အား http://bit.ly/1h4LsMo တြင္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။