ျမန္မာမူျပဳထားေသာ ဖုန္းဘတ္ထရီ Apk

ယခု Apps ဟာဖုန္း၏ လက္က်န္ဘတ္ထရီရ့ဲ % နႈန္းကို ဖုန္း၏ Note Bar မွာေဖာ္ျပေပးယံုသာမက ဖုန္းဘတ္ထရီ နဲပတ္သတ္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ ့ဖုန္းဘတ္ထရီကို မည္က့ဲသို ့အားသြင္းသင့္တယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းအရာေတြကိုျမန္မာလို သိနိုင္မယ့္ Apps အားေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ။