ဖုန္း၏ မ်က္ႏွာျပင္အား ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုရိုတ္နိုင္မည့္ App (၂) မ်ိဳး

ဖုန္း၏Screen မ်က္နွာျပင္ကို ScreenShot ရိုတ္ဖို ့နွင့္ Video Recorderရိုတ္ဖို ့ဆိုျပီး Application နွစ္ခုကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဖုန္းတြင္ Root Acc ထားယံုျဖင့္အသံုးနိုင္ျပီး Pro Version ျဖစ္တာေၾကာင့္ Error ကင္းကင္းနဲလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းအား Video Recorder လုပ္ရန္ SCR Pro အားေဒါင္းပါ။
>>>http://bit.ly/1UyDPfA<<<
ဖုန္းအား ScreenShot လုပ္ရန္ Screenshot Ultimate Pro အားေဒါင္းပါ။
>>>http://bit.ly/1htbyZO<<<<\