တယ္လီေနာျမန္မာ ၏ ဖုန္းနံပါတ္သို ့ဖုန္းေငြလြဲတိုင္း ဟက္ပီးမွတစ္၀က္စိုက္ေပးေနပါျပီ။

တယ္လီေနာျမန္မာ ၏ ဖုန္းနံပါတ္သို ့ဖုန္းေငြလြဲတိုင္း ဟက္ပီးမွတစ္၀က္စိုက္ေပးေနပါျပီ။