သင့္သူသယ္ခ်င္း၏ ခ်စ္သူက သင့္ဖုန္းကိုဖုန္းဆက္လာတယ္ဆိုျပီးစေနာက္နိုင္မည့္ Fack CallvApk


သင့္သူသယ္ခ်င္း၏ခ်စ္သူက သင့္အားဖုန္းဆက္လာတယ္ဆိုုျပီးေတာ့စေနာက္နိုင္မည့္ Apps တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရန္ ယင္ Apps အတြင္ရွိ Caller name တြင္အမည္ထည့္ျပီ Caller number မွာေတာ့ သင့္သူငယ္ခ်င္း၏ ခ်စ္သူရ့ဲ ဖုန္းနံပါတ္ထည့္ေပါ့။ Picture မွာေတာ့ ဓာတ္ပံုထည့္ေပါ့ ျပီးရင္ေတာ့ ဖုန္းေခၚလာေစမယ့္ အခ််န္တစ္ကို ေရြးခ်ယ္ေပါ့ 10 Seconds, 30 Seconds, 5 Minutes, 10 Minutes အစရွိသျဖင့္ေပါ့ ေရြးခ်ယ္ထားျပီး သင့္သယ္ခ်င္းကိုအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး မိမိဖုန္းကိုေပးထားလိုက္ပါ မိမိေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲ အခ်ိန္ျပည့္ရင္ ေစာေစာပိုင္းက မိမိထည့္ခ့ဲတ့ဲဖုန္းနံပါတ္နဲ မိမိဖုန္းကိုဖုန္းေခၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ မိမိသူငယ္ခ်င္းကိုစေနာက္လိုသူေတြတြက္အဆင္ေျပေစမယ့္ Apps တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Fack Call Apps အားေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။