Poisonous Food Pairs v1.0Apk


မိမိတို ့ေန႕စဥ္ ခ်က္ျပဳတ္စားသုံးေနေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္ သစ္သီး
သစ္ႏွံမ်ားကုိ တြဲဖက္စားသုံးရန္သင့္ မသင့္ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
Application အားအသံုးျပဳရာတြင္ ေပးထားတ့ဲ အကြက္နွစ္ခုတြင္ အစားအစာ အမ်ိဳးအမည္အားရိုတ္ထည့္ျပီး Ok အားနွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ တြဲဖတ္စားသံုးရန္ သင့္မသင့္ကိုေဖာ္ျပလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယင္ Application ၏အတိုေကာက္အမည္က PFP ျဖစ္ပါတယ္။

PFP Apk အားေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။