ဖုန္းမွာ ဗီဒီယို အမ်ားၾကီးကို တစ္ျပိဳင္နက္ထဲဖြင့္ၾကည့္ၾကမယ္

ဖုန္းထဲမွာရွိေနတ့ဲ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြကို ၄ခု ၅ခု တစ္ျပိဳင္နက္ထဲၾကည့္ရႈနိုင္မည့္ Showtime ဆိုတ့ဲ App ျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီး ဖုန္း၏ Gallery ထဲကေန ဗီဒီယို တစ္ပုဒ္ခ်င္စီကို နွိပ္ျပီး Showtime App ကိုေရြးခ်ယ္ကာ ဗီဒီယိုအမ်ားအျပားကို တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ ၾကည့္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ဖ်က္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဖြင့္ထားတ့ဲဗီဒီယိုကို တစ္ခ်က္နွွိပ္ျပီး X သေကၤတ အားနွိပ္ကာဖ်က္နိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားတြက္ေတာ့အၾကိဳက္ေတြ ့ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Showtime App အားေဒါင္းယူရန္