ထိုင္းနိုင္ငံ မွ Happy ဆင္းကဒ္ ကေန ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတ့ဲ Telenor ဆင္းကဒ္ ကိုေငြလႊဲနည္း

ထိုင္းနိုင္ငံ မွ Happy ဆင္းကဒ္ ကေန ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတ့ဲ Telenor ဆင္းကဒ္ ကိုေငြလႊဲနည္း Video Clip ကို ျမန္မာဘာသာနဲၾကည့္နိုင္ပါျပီ။