မာမိုရီကဒ္ထဲကအခ်က္အလက္ေတြကို စစ္ေဆးနိုင္မည့္ SD Card Instght v1.5.6 Apk


SD Card တစ္ခုရ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကိုျပည့္ျပည့္စံုစံုစစ္ေဆးၾကည့္နိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
မိမိ၀ယ္ယူထားတ့ဲ SD Card ဟာ အတုလား အစစ္လား GB အမွန္အကန္က ဘယ္ေလာက္ပါ၀င္သလဲ ဘယ္ခုနွစ္ကထုတ္ထားသလဲ ဘယ္နိုင္ငံလဲ မည့္သည့္ကုမၼဏီ ကထုတ္လုပ္ထားသလဲဆိုတာ ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုသိရွိနိုင္တာေၾကာင့္ စမ္းသပ္လိုပါကေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္ပါတယ္။