ဖုန္းထဲမွာပါ၀င္လာတ့ဲ Memo မိုဘိုင္းApp ျဖင့္ Pdf စာအုပ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကမယ္

အခုေနာက္ပိုင္း Android OS ေမာ္ဒယ္ျမင့္ဖုန္းေတြမွာ ပါ၀င္လာခ့ဲတ့ဲ Memo မိုဘိုင္း Application ျဖင့္ မွတ္စုေရးသားျပီး ယင္မွတ္စုအား Pdf စာအုပ္ျပန္လုပ္ထုတ္တ့ဲနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခ်င္တ့ဲစာေတြေရးမယ္ ထည့္ခ်င္တ့ဲဓာတ္ပံုေတြထည့္ျပီး မွတ္စုေရးမယ္ ျပီးရင္ Pdf ေလးလုပ္လိုက္မယ္ ဒီသေဘာေလးပါ။
စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
ScreenShot ပံု(8) ပံုႏွင့္ ရွင္းျပထားပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္ျမင့္Android OS ဖုန္းေတြတြက္ Memo ေဆာ့၀ဲလ္ေလးမရွိပါကေအာက္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။