မိမိခ်စ္သူ ဘယ္သူေတြနဲ ဖုန္းေျပာ SMS ပို႔ေနလဲ မိမိဖုန္းထဲကေန ၾကည့္နည္း


သင့္ခ်စ္သူ ဘယ္သူနဲ ဖုန္းေျပာ SMS ပို႔ေနလဲ မိမိမိုဘိုင္းဖုန္းထဲကေန သိႏိုင္မယ့္ TotalSMSControl App ျဖစ္သည္။ အရမ္းအသံုးဝင္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲလ္အား သင့္ခ်စ္သူ ဖုန္းသို သူ႔မသိေအာင္ install လုပ္၍ ေဆာ့ဝဲလ္ အတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ ကာ သူ႔ဖုန္း၌ ေဆာ့ဝဲလ္အား သူ႔ မေတြ႔ေအာင္ ေျဖာက္ထားရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ့ဝဲလ္အားျပန္ ဖ်က္ခ်င္သည့္ဆိုပါက ဖုန္း၏ Setting ,Application manager တြင္ TotalSMSControl.apk ကို ျပန္ဖ်က္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲလ္အတြင္လိုခ်က္မ်ား
(၁) TotalSMSControl.apk
ကို install လုပ္ၿပီး သင့္ခ်စ္သူဖုန္းတြင္ install လုပ္ပါ။ သင့္ဖုန္း တြင္ ေဖာ္ျပပါ App ထည့္သြင္းထားရန္ မလိုအပ္ပါ။
(၂) ေဆာ့ဝဲလ္အတြင္း parental control mode ကို On လုပ္၍ ဖြင့္ကာ Yes, အားႏိွပ္ပါ။
(၃) မိမိ ခ်စ္သူ အျခားသဴေတြအား
ဖုန္းေျပာ မက္ေဆ့ ပို႔ေနတာမ်ားကို မိမိဖုန္းမွ ေန၍
SMS ျဖစ္သိခ်င္းပါသလား။
Email ျဖင့္သိခ်င္းပါသလား။
Twitter မွ တစ္ဆင့္ သိခ်င္ပါသလား။
ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
SMS နဲ တစ္ဆင့္သိခ်င္တယ္ဆိုပါက မိမိအား SMS နဲ ေၾကာင္းၾကားခကို သင့္ခ်စ္သူ၏ ဖုန္း၌ ႏႈတ္ပါမယ္။
မိမိ၏ SMS မက္ေဆ့မွ တစ္ဆင့္သိခ်င္တယ္ ဆိုပါက
forward to SMS အားႏိွပ္၍ အကြက္မ်ားကို အမွန္ျခစ္ထား၍
destination Phone Number
ေနရာ၌ မိမိ၏ ဖုန္း နံပါတ္ထည့္ေပးလိုက္ပါ ။ ဒီလိုဖုန္းနံပါတ္ထည့္ထားမွ မိမိဖုန္းထဲသို႔ SMS ေပးပို႔လာၿပီးသိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။
အသံုးျပဳနည္းက ဒီေလာက္ပါဘဲ သင့္ခ်စ္သူဖုန္းမွ အေပၚကတိုင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီးရင္ သူ႔ဖုန္းအား Restart ဖုန္းပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ။
ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင့္ခ်စ္သူဟာ ဘယ္သူနဲ ဖုန္းေျပာလဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ မက္ေဆ့ ဘယ္သူနဲဖို႔ေနလဲဆိုတာ သင့္မိုဘိုင္းဖုန္းကို မက္ေဆ့ကေနေပးပို ့လာမည္ျဖစ္ပါတယ္။

Tootal SMS Control အားေဒါင္းယူရန္။