သင့္ရ့ဲ ကိုယ္ေပၚမွာ Tattoo အလန္းေလးေတြထိုးနိုင္တ့ဲ Tattoo my Photo 2.0 2.67 APK


သင့္ဓာတ္ပံုရ့ဲ ကိုယ္ပၚမွာ တက္တူး Effects ေလးေတြထည့္လိုက္တာနဲ႕ တကယ့္ တက္တူးအစစ္ထိုးထားသလိုထင္ေပၚေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ effects ေလးေတြကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ား/မ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

နမူနာပံုေလးေတြ ၾကည့္ျပီး ေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ။