သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား၊ႏွစ္သစ္မဂၤလာ(၁၊၂၊၃)

သၾကၤန္နားနီးလာေတာ့ မရုိးႏုိင္တဲ့သၾကၤန္သီခ်င္းေလးေတြကုိ ျပန္မွ်ေပးလုိက္ပါတယ္...
ရင္ဂုိ၊စည္သူလြင္၊ဂေရဟမ္၊ဘုိဘုိ တုိ႔ရဲ့သၾကၤန္သီခ်င္းေလးေတြပါ...