မိမိသံုးေနတ့ဲ Gmail ကို Password အသစ္ေျပာင္းနည္း

မိမိသံုးေနတ့ဲ Gmail ကို Password အသစ္ေျပာင္းနည္း


Gmail Password အသစ္ျပန္ခ်ိန္းခ်င္တ့ဲ သူေတြက္ Password အသစ္ခ်ိန္းနည္းေလး ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေမးထားေသာသူမ်ား နွင့္ မသိေသးေသာသူမ်ားတြက္ Gmail Password ခ်ိန္းနည္းကို ေအာက္မွာပံုေလးေတြနဲ ့ရွငးျပထားပါတယ္။
(ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္)
www.google.com
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top