မိမိသံုးေနတ့ဲ Gmail ကို Password အသစ္ေျပာင္းနည္း


Gmail Password အသစ္ျပန္ခ်ိန္းခ်င္တ့ဲ သူေတြက္ Password အသစ္ခ်ိန္းနည္းေလး ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေမးထားေသာသူမ်ား နွင့္ မသိေသးေသာသူမ်ားတြက္ Gmail Password ခ်ိန္းနည္းကို ေအာက္မွာပံုေလးေတြနဲ ့ရွငးျပထားပါတယ္။
(ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္)
www.google.com