သင္နဲ ့သူငယ္ခ်င္းမျဖစ္ေသးတ့ဲသူေတြရ့ဲ Search မွာ သင့္အေကာင့္ကို ရွာမရေအာင္ပိတ္ထားနည္း


မိမိ Facebook Account ကို တစ္ျခားသူေတြရ့ဲ Search မွာ ရွာလို ့မရေအာင္ ပိတ္ထားနိုင္ပါတယ္။
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေပါ့ အေရးၾကံဳရင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ ပံုေလးေတြနဲ ့ရွင္းျပေပးပါမယ္။
(ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္)