သင္နဲ ့သူငယ္ခ်င္းမျဖစ္ေသးတ့ဲသူေတြရ့ဲ Search မွာ သင့္အေကာင့္ကို ရွာမရေအာင္ပိတ္ထားနည္း

သင္နဲ ့သူငယ္ခ်င္းမျဖစ္ေသးတ့ဲသူေတြရ့ဲ Search မွာ သင့္အေကာင့္ကို ရွာမရေအာင္ပိတ္ထားနည္း


မိမိ Facebook Account ကို တစ္ျခားသူေတြရ့ဲ Search မွာ ရွာလို ့မရေအာင္ ပိတ္ထားနိုင္ပါတယ္။
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေပါ့ အေရးၾကံဳရင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ ပံုေလးေတြနဲ ့ရွင္းျပေပးပါမယ္။
(ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္)

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top