ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ဘာသာစကားသီးသန္ ့ဘာသာျပန္နိုင္မယ့္ Myanmar Chinese Translator 4.0 APK


တရုတ္ဘာသာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုနိုင္ျပီး ျမန္မာဘာသာကိုလည္း တရုတ္ဘာသာအျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္လည္း စာသားေရာ အသံျဖင့္ဘာသာျပန္ဆိုနိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရတာလည္း ယခင္ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားထက္ကို File Size အလြန္ေသးျပီး ရိုးရွင္းတ့ဲ စတိုင္ျဖင့္ ႏွစ္ဘာသာကိုအျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္ဆိုနိုင္တ့ဲ အေကာင္းဆံုး Translator ေဆာ့ဖ္၀ဲျဖစ္ပါတယ္။

(ေဆာ့ဖ္၀ဲအားေဒါင္းယူရန္)