ဖုန္းတြက္ ျမန္မာစာကီးဘုတ္မ်ိဳးစံု

 ကီးဘုတ္အစံုပါဘဲ တစ္ေနရာထဲမွာ စုစည္းေပးထားပါတယ္ http://www.1mobilefonts.com/search/label/Keyboard 
လိုအပ္သူမ်ား ျပန္လည္ျပီး မၽွေ၀ေပးလို့ရပါတယ္