ကိုယ္ Add ထားတ့ဲ သူငယ္ခ်င္းက လက္မခံေသးရင္ Undo ျပန္လုပ္နိုင္ေအာင္
Add ထားတဲ့လူေတြက လက္မခံဘဲ အၾကားၾကီးပစ္ထားရင္ Undo လုပ္ပါ။
လိုအပ္တဲ့လူေလာက္ပဲ Add ပါ သူတို႔ဆီမွ Confirm မလုပ္ပါက
ဘာမွမထူးပါဘူး။
ေအာက္စာကိုႏွိပ္ၿပီး လက္မခံေသးတ့ဲသူေတြကို ေတြ ့ရမယ္ Undo လုပ္သင့္ပါကလုပ္နိုင္ပါျပီ။
ဒီမွာ နိွပ္ပါ