မိမိဖုန္းဆင္းကဒ္ အခ်က္အလက္ေတြကို စစ္ေဆးနိုင္သည့္ Apk

SIM Card Information and IMEI 1.1 icon
မိမိဖုန္း ဆင္းကဒ္ အခက္အလတ္မ်ားကို စစ္ေဆးနုိင္တဲ့ SIM Card Information and IMEI
App ေလးပါ။ Device IMEI နံပါတ္၊ ဘယ္နိုင္ငံသံုးဆင္းကဒ္ နွင့္ Operator Name စသည့္အခ်က္လတ္မ်ားကို စစ္ေဆးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ မိမိဖုန္းဆင္းကဒ္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ လြန္စြာ အသံုးတည့္ နိုင္သည့္ App ေလးပါ။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား ေဒါင္းယူသြားပါ