ထိုင္းစာသင္လို့ရမယ့္ ျမန္မာ-ထိုင္း စကားျပန္ေဆာ့၀ဲ

ထိုင္းစာထိုင္းစကားတတ္ခ်င္တ့ဲသူေတြအတြက္

ဒီေဆာ့ဝဲေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္

ထိုင္းစာကို အေျခခံကစျပီး တတ္ေအာင္သင္ယူ

နိုင္မည့္ေဆာ့ဝဲေလးပါ သံုးဘာသာနဲ စကားျပန္

ထားပါတယ္။ ျမန္မာ ထိုင္း အဂၤလိပ္ ေပါ့

မိမိသိလိုတ့ဲ အေႀကာင္းအရာ စံုစံုလင္လင္ပါရွိ

ပါတယ္ ေနာက္တစ္ခုကလည္း မိမိသိလိုတ့ဲ

ထိုင္းစာသားကို အသံ လည္း နားဆင္သင္ယူ

နိုင္ပါေသးတယ္။ အခန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး

ပါဘာတယ္ မိမိက ဒီေဆာ့ဝဲနဲ ထိုင္းစာ သင္ယူလို႔

နည္းနည္း က်ြမ္းသြားရင္ ေမးခြန္ေတြ လည္း

ေျဖဆိုတ့ဲ ေနရာလည္း ရွိပါတယ္ ထိုင္းစာကို

ျမန္မာလိုျပျပီး ထိုင္းလို႕ ျပန္ေျဖေပးရမွာပါ။

အမွတ္ ေတြနဲ ေမးခြန္းေတြ ေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္မွာ Screenshot ေတြျပထားတာ ႀကည့္လို႔ရပါတယ္ ။
ထိုင္းစာ ထိုင္းစကားတတ္ခ်င္တ့ဲသူေတြ ေဒါင္း
သာေဒါင္းသြားႀကပါ။