ပိုကီမြန္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တည္ရွိနိုင္ေသာ ေနရာမ်ား

ေရ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Water Pokemon)
ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ သဘၤာဆိပ္ကမ္း၊ သမုဒၵရာ၊ ပင္လယ္၊ ျမစ္ကမ္း၊ ေရေလွာင္ကန္။
Water Pokemon
မီး အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Fire Pokemon)
လူေနထိုင္ရာ အိမ္ရာ၊ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေျခာက္ေသြ႕ ရာသီဥတု ရွိေနရာမ်ား၊ ပင္လယ္၊ ပန္းၿခံ။
Fire Pokemon
ျမက္ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Grass Pokemon)
ပန္းၿခံ၊ လယ္ကြင္း၊ ေတာ၊ ေျခလ်င္ခရီးလမ္း၊ ဥယ်ာဥ္၊ ေဂါက္ကြင္း၊ ျမက္ခင္း ၊ ျမက္ပင္မ်ားရာ ေနရာမ်ား၊ ေဘးမဲ့ေတာ။
Grass Pokemon
လၽွပ္စစ္ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Electric Pokemon)
တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းဝင္း၊ စက္မွုဇုံ၊ လူေနထိုင္ရာ အိမ္ရာ၊ မီးရထားလမ္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ေနရာမ်ား။
Electric Pokemon
ေက်ာက္ခဲ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Rock Pokemon)
ေက်ာက္မိုင္း၊ လယ္ကြင္း၊ ယာဥ္ရပ္နားရာ ေနရာ၊ ယာဥ္ရပ္နား စခန္း၊ ေျခလ်င္ခရီးလမ္း၊ ေဘးမဲ့ေတာ။
Rock Pokemon
ေမွာ္ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Psychic Pokemon)
လူေနထိုင္ရာ အိမ္ရာ (ညဘက္)၊ ေဆး႐ုံ၊ ျမက္မ်ားေသာ ေနရာမ်ား။
Psychic Pokemon
ပိုးေကာင္ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Bug Pokemon)
ပန္းၿခံ၊ လယ္ကြင္း၊ သစ္ေတာ၊ ဥယ်ာဥ္၊ ေဂါက္ကြင္း၊ စိမ္းလန္းသည့္ ေနရာမ်ား၊ ျမက္ခင္း၊ ေဘးမဲ့ေတာ။
Bug Pokemon
ေျမႀကီး အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Ground Pokemon)
ပန္းၿခံ၊ လယ္ကြင္း၊ ေက်ာက္မိုင္း၊ ေဂါက္ကြင္း။
Ground Pokemon
အဆိပ္ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Poison Pokemon)
စိုထိုင္းသည့္ ေနရာ၊ ေရကန္မ်ား၊ စက္မွုဇုံ။
Poison Pokemon
သာမန္ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Normal Pokemon)
လူေနထိုင္ရာ အိမ္ရာ၊ တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းဝင္း၊ ယာဥ္ရပ္နားရာ ေနရာ။
Normal Pokemon
နဂါး အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Dragon Pokemon)
ေဂါက္ကြင္း၊ အထင္ကရအေဆာက္အဦး၊ လူအသြားအလာမ်ားသည့္ ေနရာမ်ား။
Dragon Pokemon
နတ္သမီး အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Fairy Pokemon)
ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ အထင္ကရအေဆာက္အဦး၊ လူအသြားအလာမ်ားသည့္ ေနရာမ်ား။
Fairy Pokemon
လက္ေဝွ႕ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Fighting Pokemon)
Gyms၊ အားကစားစင္တာ၊ အားကစားၿပိဳင္ကြင္း၊ အပန္းေၿဖ ေနရာ။
Fighting Pokemon
သရဲ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Ghost Pokemon)
ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ လူေနထိုင္ရာ အိမ္ရာ (ညဘက္)။
Ghost Pokemon
ေရခဲ အမ်ိဳးအစား ပိုကီမြန္ေတြ တည္ရွိနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။ (Ice Pokemon)
ႏွင္းေလၽွာစီး ေနရာ၊ ေရခဲျပင္ႀကီး၊ စိမ္းလန္းသည့္ ေနရာမ်ား။
Ice Pokemon
Source: Rankedboost
Ref: Exceltechnology