လင့္ေတြကို စိတ္ခ်ရျပီး လင့္မေသေအာင္ လင့္ယူနိုင္သည့္ Drive APK

Google Drive  icon
လင့္ေတြကိုစိတ္ခ်ရျပီး လင္မေသေအာင္ အလြယ္တကူ ယူနိုင္တဲ့ Application 

Google Drive Apk ျဖစ္ပါတယ္။ လင့္ခ်ယူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ App ေလးမို့ လင့္ယူမ်ားအတြက္ ေဆာင္းထားရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီ App အားျဖင့္ တခ်ိဳ ့ဖုန္းေတြမွာ ပင္ကိုပါျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ လင့္ယူနည္းမ်ားကို Scrreenshot မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပထားပါတယ္။ 

App မရွိေသးသူမ်ား ေဒါင္းယူရန္