အဂၤလိပ္စကားေျပာကို အခိ်န္တိုတိုနဲ့ ေလ့လာသင္ယူ နိုင္မည့္ English Speaking for Myanmar

အဂၤလိပ္စကားေျပာကို အခ်ိန္တိုတိုနဲ့ ေလ့လာသင္ယူူနိုင္ မွာျဖစ္ပါတတယ္။ အေျခခံ စကားေျပာမ်ား၊ 
အသံုးမ်ားေသာ စကားစုမ်ား၊ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုးမ်ား၊ စကားေျပာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ကုမၸဏီ 
အင္တာဗ်ဴ  စကားေျပာမ်ားကို အသံဖိုင္ နွင့္တကြေလ့လာသင္ယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ား ေဒါင္းယူရန္