ဖမ္းဆီးရခက္ခဲေသာ Pokemon မ်ား

Pokemon Go ဂိမ္းတြင္ Pokemon မ်ား၏ capture rate ကုိသိႏိုင္ရန္ ဂိမ္း၏ code အတြင္းသို႔ Reddit သုံးစြဲသူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေလ့လာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ၎အဖြဲ႕မွ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို Tech Insider က ေဝမွ်ခဲ့သည္။ ထိုဗီဒီယိုတြင္ ဖမ္းဆီးရလြယ္ကူျခင္းႏွင့္ ခက္ခဲေသာ Pokemon ဇာတ္ေကာင္မ်ား ရွင္းလင္းျပသထားသည္။
Pokemon Go ဂိမ္းတြင္ အခ်ိဳ႕အေကာင္မ်ားသည္ ဖမ္းဆီးရ ခက္ခဲသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ Pokemon အားလုံးတြင္ capture rate မ်ား မတူညီေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ကာ ပိုးေကာင္ႏွင့္ အျခားအေကာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္လည္း အခက္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ Niantic ၏ Pokemon Go ဂိမ္းရွိ အျခားအေကာင္အခ်ိဳ႕မွာ ထြက္ေျပးႏိုင္ေျခပိုမုိမ်ားျပားၿပီး ဖမ္းဆီးရန္ ခက္ခဲလြန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Pokemon တခ်ိဳ႕ကို လြယ္ကူစြာ ဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာ္လည္း အေကာင္အားလုံးကို အမိဖမ္းရန္မွာ အလြန္တရာၾကမ္းတမ္းခက္ခဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ ဖမ္းရအခက္ခဲဆုံး Pokemon Go ဇာတ္ေကာင္ ၁၅ ခုကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ဂိမ္းကို အေလးထားကစားသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ Pokemon တြင္ base-capture rate အနိမ့္ဆုံးရွိေၾကာင္း သိရွိရန္ လိုအပ္လာသည္။ Pokemon ဇာတ္ေကာင္တြင္ base-capture rate နည္းပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် ထြက္ေျပးႏိုင္ေျခ ျမင့္မားလာသည္။ စာရင္းတြင္ Pokemon ေကာင္မ်ားကို base-capture rate အလိုက္ခြဲျခား၍ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၎အေကာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ဂိမ္းကစားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ball ႏွင့္ berries မ်ားကို ေဆာင္ထားသင့္သည္။
8% base-capture rate
Ivysaur
Charmeleon
Wartortle
Raichu
Clefable
Ninetales
Arcanine
Gyarados
Dragonair
Gengar
4% base-capture rate
Venusaur
Charizard
Blastoise
Dragonite
ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ Pokemon အေကာင္သည္ ဂိမ္းအတြင္း ထြက္ေျပးႏိုင္ေျခ အျမင့္ဆုံး ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ တစ္ႀကိမ္သာ ေတြ႕ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရွိေသာ အေကာင္ျဖစ္သည္။
Abra
Ref: BGR
Ref: Internet Journal