ဖုန္းးထဲက သီခ်ုင္းေတြကို ျဖတ္ေတာက္ျပီး ဖုန္း Rintone သံျဖင့္အသံုးျပဳၾကမယ္