သူငယ္တန္း အဂၤလိပ္စာ (Grade 01 English MM)

သူငယ္တန္း အဂၤလိပ္စာ (Grade 01 English MM)

  • File size: 18.64MB
သူငယ္တန္း အဂၤလိပ္စာ ဖတ္စာတြင္ ေအ မွ ဇက္ (အႀကီး ၊ အေသး ) အထိ အကၡရာမ်ား ၊ အဂၤလိပ္နံပါတ္မ်ား ကို ေရာင္စံု ခ်စ္စဖြယ္ ရုပ္ပံုေလးမ်ားႏွင့္ အသံထြက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အေရအတြက္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ဉာဏ္စမ္းပေဟ႒ိ ဆန္ဆန္ ဂိမ္းကစားနည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။ ဂိမ္းကစားနည္း တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကစားနည္း ထပ္သြားျခင္းမ်ိဳး မရွိပဲ ဉာဏ္စမ္းေမးခြန္းပံုစံ အသစ္မ်ားကို ေဆာ့ကစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကစားပုံ ကစားနည္း
ရုပ္ပံုေလးမ်ားကို ထိေတြ႕လိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္စကားလံုးမ်ားကို စာလံုးေပါင္းအသံထြက္ေလးမ်ားထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဥပမာ - “ေအ” အကၡရာတြင္ ပုရြက္ဆိတ္ ရုပ္ပံုေလးကို ထိေတြ႕လိုက္ရံုျဖင့္ a , n , t (ant) ဆိုၿပီး အကၡရာတစ္လံုးခ်င္းစီကို အသံထြက္ၿပီး စာလံုးေပါင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဂိမ္းကစားနည္းမ်ားကိုလည္း လွဳပ္ရွားမွဳရုပ္ပံုေလးမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအလိုက္ ေဆာ့ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းကစားနည္းတိုင္းတြင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စာေရးႏွဳန္း ပိုမိုျမန္ဆန္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

ပါ၀င္ေသာ ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား :
- ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္း
- အကၡရာမ်ား အစဥ္လိုက္ စီျခင္း 
- ဂဏန္းမ်ားကို စာလံုးေပါင္းျခင္း
- ရုပ္ပံုကိုၾကည့္၍ စာလံုးေပါင္းျခင္း
- ရုပ္ပံု ႏွင့္ စာသား ယွဥ္တြဲျခင္း
- နံပါတ္မ်ားကို အစဥ္လိုက္ ျပန္လည္ စီေပးျခင္း
- ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးျခယ္ျခင္း
- ရုပ္ပံု၏ စကားလံုးအမွန္ကို ေရြးျခယ္ျခင္း
- ရုပ္ပံုကိုၾကည့္၍ ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္း
- အကၡရာမ်ားကို အစဥ္လိုက္ ျပန္လည္ စီေပးျခင္း အျပင္ အျခား ဂိမ္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။

ေလ့လာမွဳဇယား
ကေလးငယ္မ်ား ဘယ္က႑ကို ဘယ္ေလာက္ေလ့လာထားလဲ ဆိုတာ မိဘမ်ား ၾကည့္ရွဳႏိုင္ရန္ ေလ့လာမွဳဇယားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ား ဘယ္စာလုံးက မွန္တာမ်ားသလဲ ၊ ဘယ္စာလုံး အမွားမ်ားသလဲ ၊ ထို႔အျပင္ ဥာဏ္စမ္းဂိမ္းကစားနည္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
ကေလးတို႔ရြာ၏ သူငယ္တန္းစာ အဂၤလိပ္စာဂိမ္းေလးကို ကစားျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား အဂၤလိပ္စာကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုစိတ္ပါ၀င္စားလာၿပီး အတန္းပညာတြင္မွာပါ တိုးတက္လာမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
By Joy Dash
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top