မိုဘိုင္း ဖုန္းျဖင့္ အေၿခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေလ့လာနိုင္သည့္ Myanmar First Aid

မိုဘိုင္း ဖုန္းျဖင့္ အေၿခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေလ့လာနိုင္သည့္ Myanmar First Aid

ျမန္မာဘာသာျဖင္႕ေရးသားထားေသာ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မွုမ်ား
အေၾကာင္းပါ၀င္သည္႕ ျမန္မာ မိုဘိုင္း Application ျဖစ္ပါတယ္။
အေရးေပၚ အသက္ကယ္နည္းမ်ားအျပင္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ မ်ား
ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ လူမွုကူညီေရးအသင္းမ်ား၏ လိပ္စာဖုန္းနံပါတ္မ်ား
ပံုမွန္ေဖာ္ျပေပးေနေသာ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းမ်ား File size 6.1 MB
မိမိသိလိုေသာ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းမ်ားကုိေမးျမန္း ႏုိင္သည္႕ ျမန္မာ မိုဘိုင္း 
Application ေလးမို့ ေဆာင္ထားခ်င္သူ မ်ားေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top