ဖုန္း Screen ကို ဗီဒီယို ရိုက္နုိင္သည့္ Screen Recorder

မိမိ ဖုန္းကို Screen ဗီဒီယို ရိုက္ရာတြင္ root မလိုဘဲ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Screen ရိုက္တဲ့ ေနရာမွာ အသံကို လဲေဖ်ာက္ထားနိုင္သလို ဗီဒီယို အရည္အေသြး မ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္အသံုး ျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ File sile အားျဖင့္ 1.8 မွ်သာရွိပါတယ္ နွစ္သက္ အသံုးျပဳမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ